Dermfix GmbH: n myyntiehdot


1. Ehtojen soveltaminen

Myyjän (Dermfix GmbH) on myytävä ja Ostaja ostaa Tavarat minkä tahansa Ostajan hyväksymän Myyjän tarjouksen tai tarjouksen tai Myyjän hyväksymän Ostajan tilauksen mukaisesti, jollei kummassakin tapauksessa nämä ehdot, jotka säätelevät Sopimusta lukuun ottamatta muita ehtoja.

2. Myynnin perusta

2.1 Mikään näiden Ehtojen muutos ei ole sitova, ellei Ostajan ja Myyjän valtuutettujen edustajien välillä ole kirjallisesti sovittu.

2.2 Myyjän kirjallisesti myyntiin liittyvä kirjallisuus, hinnastot ja muut asiakirjat, jotka koskevat Tavaroita, voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, eivätkä ne ole kiinteä tarjous myydä näillä ehdoilla.

2.3 Mahdolliset kirjoitus-, kirjoitus- tai muut vahingot tai puutteet myyntikirjallisuudessa, tarjouksessa, hinnastossa, tarjouksen hyväksymisessä, laskussa tai muussa Myyjän julkaisemassa asiakirjassa tai tiedoissa voidaan oikaista ilman Myyjän vastuuta.


3. Tilaukset ja tekniset tiedot

3.1 Tavaroiden määrittely on sama kuin Myyjän myynti-asiakirjoissa, ellei nimenomaisesti muuteta Ostajan tilauksessa (jos Myyjä hyväksyy sen).

3.2 Myyjä pidättää oikeuden tehdä sellaisia ​​muutoksia Tavaroiden määrittelyihin, joiden on täytettävä sovellettavat turvallisuus- tai muut lakisääteiset tai lakisääteiset vaatimukset tai joissa Tavarat toimitetaan Myyjän eritelmien mukaisesti, jotka eivät vaikuta olennaisesti niiden laatu tai suorituskyky.


4. Tavaroiden hinta

4.1 Tavaroiden hinta on Myyjän julkaisemassa hinnastossa Ostajan tilauksen hyväksymispäivänä voimassa oleva hinta tai muu Myyjän ja Ostajan kirjallisesti sovittama hinta.

4.2 Jos Myyjä on ilmoittanut Tavaralle hinnan, joka ei ole Myyjän julkaistun hinnaston mukainen, noteerattu hinta on voimassa vain 30 päivää tai Myyjän määrittelemää lyhyempää aikaa.

4.3 Oletusarvon mukaan tällä verkkosivustolla näkyvät hinnat sisältävät Euroopan verot toimituksista Euroopassa. Myyntiverot voidaan tällöin nollata Euroopan talousyhteisön ulkopuolisissa maissa (esim. Sveitsi, Jersey tai muut EU: n ulkopuoliset maat). Kanadan myyntiverot, kuten HST ja GST, lisätään kassalla. ETY: n ulkopuoliset asiakkaat voivat joutua maksamaan paikallisia veroja, joita ei näy tällä verkkosivustolla, eikä Dermfix. ole vastuussa näistä veroista.


5. Maksuehdot

5.1 Ellei Ostajan ja Myyjän välillä ole kirjallisesti sovittu erityisehdoista, Myyjä laskuttaa Ostajaa Tavaroiden hinnasta Tavaroiden toimittamisen yhteydessä tai milloin tahansa sen jälkeen.

5.2 Ostaja maksaa Tavaroiden hinnan (vähennettynä Myyjän sallimilla alennuksilla tai hyvityksillä, mutta ilman muita vähennysluottoja tai kuittauksia) 30 päivän kuluessa Myyjän laskun päivämäärästä tai muuten sellaisten luottoaikojen mukaisesti kuin Ostaja ja Myyjä voivat olla sopineet kirjallisesti sopimuksesta.

5.3 Myyjä ei ole velvollinen hyväksymään tilauksia asiakkailta tai ostajilta, jotka eivät ole toimittaneet Myyjälle Myyjää tyydyttäviä viitteitä.


6. Toimitus

6.1 Tavaroiden toimitus tapahtuu Myyjän toimittamalla Tavarat Ostajan tilauksessa määritettyyn paikkaan ja / tai Myyjän hyväksymänä paikaksi, johon Myyjä toimittaa Tavarat.

6.2 Toimituspäivät on arvioitu, eikä tarkkaa toimituspäivää voida taata. Dermfix ei ole vastuussa tavaroiden toimittamisen epäonnistumisesta tai viivästymisestä syistä, jotka eivät ole sen kohtuullisessa hallinnassa, mukaan lukien muun muassa "Jumalan teot", sota, lakot tai työriidat, kauppasaartot, hallituksen tilaukset tai muut ylivoimainen este.


7. Riskit ja omaisuus

7.1 Tavaroiden vahingoittumisen tai menettämisen vaara siirtyy Ostajalle toimitushetkellä tai, jos Ostaja virheellisesti jättää toimittamatta Tavarat, ajankohtana, jolloin Myyjä on tehnyt tarjouksen Tavaroiden toimittamisesta.

7.2 Huolimatta tavaroiden luovutuksesta ja riskien siirtymisestä tai näiden ehtojen muista määräyksistä, Tavaroiden omaisuus ei siirry Ostajalle ennen kuin Myyjä on saanut käteisenä tai selvitettynä varana maksun Tavaroiden hinnasta. ja kaikki muut tavarat, jotka Myyjä on sopinut myyvän ostajalle ja joista maksu on suoritettava.


8. Myyjän oletus

8.1 Jos Myyjä ei toimita Tavaroita tai mitään niistä Toimituspäivänä muusta syystä kuin Myyjän kohtuullisessa valvonnassa tai Ostajan tai sen kuljetusyrityksen syystä, Myyjä ei ole vastuussa tällaisesta myöhästyneestä toimituksesta.

8.2 Myyjä ei ole vastuussa Ostajalle eikä sen katsota rikkovan Sopimusta toimituksen viivästymisen tai Myyjän Tavaroihin liittyvien velvoitteiden täyttämisen tai laiminlyönnin vuoksi, jos viivästyminen tai epäonnistuminen johtui mistään syystä, joka ei ole Myyjän kohtuullisessa hallinnassa.

9. Vialliset tavarat

9.1 Jos jokin tavaroista on puutteellisissa asioissa puutteellinen ja joko ostaja laillisesti kieltäytyy toimittamasta viallisia tavaroita tai jos ne on allekirjoitettu toimituksen yhteydessä "tila ja sisältö tuntematon", ostaja ilmoittaa kirjallisesti virheestä Myyjä kolmen työpäivän kuluessa toimituksesta myyjän tulee:

(a) korvaa vialliset tavarat 14 päivän kuluessa ostajan ilmoituksen vastaanottamisesta; tai

(b) palauttaa ostajalle viallisten tuotteiden hinta;

mutta Myyjällä ei ole enää mitään vastuuta Ostajaa kohtaan siitä eikä Ostaja voi hylätä Tavaroita, ellei toimitus ole kieltäytynyt tai Ostaja on ilmoittanut siitä etukäteen.

9.2 Tavaroita ei saa palauttaa myyjälle ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Tällöin kaikki palautetut tavarat, joiden myyjä on tyytyväinen toimitettu laatu- tai kunto-virheiden perusteella, jotka eivät näy tarkastuksessa, on joko vaihdettava maksutta tai Myyjän oman harkinnan mukaan palautettava tai hyvitettävä Ostajalle tällaisten viallisten tuotteiden hinta, mutta Myyjällä ei ole enää vastuuta Ostajalle.

9.3 Myyjä ei ole vastuussa mistään virheistä, jotka johtuvat oikeudenmukaisesta kulumisesta tai tahallisesta vahingosta, huolimattomuudesta, tavallisille olosuhteille altistumisesta, myyjän ohjeiden noudattamatta jättämisestä (joko suullisesti tai kirjallisesti), väärinkäytöksistä tai muutoksista Tuotteet ilman Myyjän suostumusta tai Ostajan, sen työntekijöiden tai edustajien tai kolmannen osapuolen muuta toimintaa tai laiminlyöntiä.

9.4 Tavarat, muut kuin vialliset tuotteet, jotka on palautettu ehtojen 9.1 tai 9.2 mukaisesti ja jotka Ostaja on palauttanut ja jotka Myyjä on hyväksynyt, voidaan hyvittää ostajalle Myyjän oman harkinnan mukaan ja ilman Myyjän velvollisuuksia. Jos Myyjälle palautettuja tavaroita ei voi myydä uudelleen, niitä ei katsota hyvitettäviksi, ja Myyjä tuhoaa ne turvallisuuden vuoksi Ostajan kustannuksella. Myyjä voi periä käsittelymaksun, joka on enintään 30% Ostajan palauttamien Tavaroiden arvosta.

9.5 Kohde, kuten näissä ehdoissa nimenomaisesti säädetään, ja lukuun ottamatta tapauksia, joissa tavaroita myydään kuluttajamyynnissä, kaikki takuut, ehdot tai muut laissa tai yhteisessä oikeudessa tarkoitetut ehdot suljetaan pois lain sallimissa rajoissa.

9.6 Kun tavarat myydään kuluttajakaupassa, nämä ehdot eivät vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

9.7 Myyjä ei ole vastuussa Ostajalle, lukuun ottamatta kuolemaa tai henkilövahinkoja, jotka johtuvat Myyjän laiminlyönnistä tai jotka on nimenomaisesti mainittu näissä ehdoissa, minkäänlaisen edustuksen tai oletetun takuun, ehdon tai muun ehdon tai minkä tahansa velvoite yleisen lain tai lain mukaan tai sopimuksen nimenomaisten ehtojen mukaisesti Ostajan kärsimistä välittömistä tai välillisistä menetyksistä tai vahingoista (mukaan lukien rajoituksetta voiton menetys tai välillinen tai erityinen menetys), kuluista, kuluista tai muista vaatimuksista minkä tahansa välillisen korvauksen (riippumatta siitä, johtuuko se Myyjän, sen palvelijoiden tai edustajien huolimattomuudesta tai muuten), joka aiheutuu Tavaroiden luovutuksesta tai ostajan käytöstä tai jälleenmyynnistä.

9.8 Ostaja on velvollinen varmistamaan, että paitsi siinä määrin kuin tavaroiden käyttöä tai myyntiä koskevat ohjeet sisältyvät tavaroiden pakkauksiin tai etiketteihin, Ostajan tavaroiden käyttö tai myynti noudattaa kaikki sovellettavat tavaroiden lakisääteiset käsittelyt ja myyntitapahtumat ostajan toimesta tapahtuu myyjän tai minkä tahansa toimivaltaisen valtion tai viranomaisen antamien ohjeiden mukaisesti, ja ostaja korvaa myyjälle vastuuvahingot tai vahingot, joita myyjä saattaa kärsiä seurauksena siitä, että Ostaja ei ole noudattanut tätä ehtoa.


10. Palaa

10.1 Eurooppalaisen etämyyntisäännösten mukaan ostajalla on oikeus peruuttaa ostosopimus milloin tahansa tilauksen tekemisestä 14 kalenteripäivään toimituksen jälkeen.

11. Yleistä

11.1 Myyjän luopumista Sopimuksen rikkomisesta Ostajan toimesta ei katsota luopumiseksi saman tai minkä tahansa muun määräyksen myöhemmästä rikkomisesta.

11.2 Jos jokin toimivaltainen viranomainen katsoo näiden ehtojen jonkin säännön pätemättömäksi tai osittain tai osittain täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta näiden ehtojen muiden määräysten pätevyyteen eikä jäljellä olevaan säännökseen.

12. Sovellettava laki

12.1 Näihin ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan Englannin lain mukaisesti. Näihin ehtoihin liittyvät kiistat kuuluvat yksinomaan englantilaisten tuomioistuinten toimivaltaan.

Artiklan mukainen vaihtoehtoinen riidanratkaisukeino 14 kohta 1 ODR-VO ja VSBG § 36:
Euroopan komissio tarjoaa verkkovälitteisen riitojenratkaisualustan (OS), joka löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Emme ole velvollisia tai haluttomia osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajansuojavirastossa.

Viimeisin päivitys: 03.11.2020